Szkolenie pracowników z programu”Statistica”

1024 594 CSM Zabrze

W dniach 17-18.11.2018r. odbyło się szkolenie STATISTICA dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prowadząca szkolenie – p. Anna Wilk z firmy StatSoft Polska Sp. z o.o.

na wstępie omówiła wybrane zagadnienia analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych.

W pierwszym dniu słuchacze poznali budowę programu STATISTICA oraz podstawy jego obsługi; opanowali podstawowe narzędzia i opcje służące do wprowadzania danych i importowania zbiorów danych przygotowanych za pomocą innych aplikacji (arkusz Microsoft EXCEL), sprawdzania ich poprawności, przekształcania danych. Poznali również zasady prowadzenia badań empirycznych rozkładów zmiennych jakościowych i ilościowych, ocenę zgodności z rozkładem normalnym, obliczania i interpretacji statystyk opisowych, tworzenia wykresów, analizy danych jakościowych, sposoby efektywnego zarządzania wynikami analiz oraz tworzenia raportów z przebiegu analiz.

W kolejnym dniu szkolenia słuchacze poświęcili wybranym elementom wnioskowania statystycznego. Omówiono kryteria, które decydują o wyborze odpowiednich testów parametrycznych i nieparametrycznych, a także etapy weryfikacji hipotez statystycznych.

Słuchacze zapoznali się także z analizą współzależności zjawisk.

 

Data Liczba godzin lekcyjnych Tematy:
Dzień I

17 XI 2018

godz. 09:00 – 16:00

(8 godz. lekcyjnych)

1 1)    Wstęp

a)       Cele i program kursu

2)    Zastosowania statystyki w badaniach medycznych

a)      Rodzaje badań klinicznych i ich wiarygodność

b)      Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych

c)       Statystyczne aspekty planowania badań empirycznych w medycynie

d)      Wspomaganie statystycznej analizy danych w Statistica

3 3)    Wprowadzenie do obsługi programu Statistica

a)      Podstawowe informacje o programie Statistica

b)      Budowa programu i elementy interfejsu użytkownika

c)       Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych

d)      Rodzaje dokumentów w programie Statistica

e)      Przykład ilustrujący prowadzenie analizy w programie Statistica

1 4)    Wybrane operacje zarządzania danymi

a)      Import przykładowego zbioru danych z programu Excel

b)      Sprawdzanie poprawności danych

3 5)    Zastosowanie metod statystyki opisowe w ocenie wyników badań empirycznych

a)      Empiryczny rozkład zmiennej i jego badanie

b)      Podstawowe charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej

c)       Graficzna prezentacja podstawowych statystyk i danych surowych

d)      Analiza w podgrupach

 

 

Data Liczba godzin lekcyjnych Tematy:
Dzień II

18 XI 2018

godz. 09:00 – 16:00

(8 godz. lekcyjnych)

3 1)    Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego w ocenie wyników badań medycznych

a)    Statystyka opisowa a wnioskowanie statystyczne

b)    Zasady estymacji punktowej i przedziałowej

c)    Statystyczne podejście do weryfikacji hipotez badawczych

d)    Przykład testowania normalności rozkładu

e)    Testy istotności różnic oraz merytoryczne i statystyczne kryteria ich wyboru

3 2)    Przykłady zastosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych, analiza mocy testu i szacowanie optymalnej liczebności

a)    Testy istotności dla dwóch grup

b)    Testy istotności dla wielu grup – zastosowanie analizy wariancji

2 3)    Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk (2x 45 min)

a)    Elementy analizy korelacyjnej

b)    Tworzenie wykresów korelacyjnych

c)    Obserwacje nietypowe

d)    Analiza regresji

e)    Model regresji liniowej prostej